Παρουσίαση του βιβλίου "Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ’ άρθρο" των Δ. Ράικου, Ε. Βλάχου, Ε. Σαββίδη, από τις εκδόσεις Σάκκουλα

Τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018, στις 18:30, θα παρουσιαστεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το βιβλίο των Δημητρίου Ράικου, Ευαγγελίας Βλάχου και Ευανθίας Σαββίδη, με τίτλο "Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ’ άρθρο", από τις εκδόσεις Σάκκουλα

 

ekdoseis

 

 

 

Στην παρουσίαση θα μιλήσουν οι:

  • Ιωάννης Δραγασάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών
  • Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
  • Γιώργος Συριανός, Πρόεδρος Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.)

Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος, Κώστας Λασκαράτος. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο: 

Σκοπός του παρόντος εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία ενός εύχρηστου και εύληπτου ερµηνευτικού εργαλείου, το οποίο θα περιέχει σαφή έκθεση του νοήµατος κάθε διάταξης των βασικών νοµοθετηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (π.δ/τα, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ.), όπου αυτό απαιτείται, µε αναφορά στη νοµολογία, τη θεωρία, και τις διοικητικές λύσεις.

Το παρόν έργο απευθύνεται πρωτίστως στους ανθρώπους της πράξης και της αγοράς, όπως στα στελέχη και υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών (∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, δηµόσια νοµικά πρόσωπα εν γένει), τους νοµικούς συµβούλους και τα στελέχη επιχειρήσεων (µηχανικούς κ.λπ.) που αναλαµβάνουν δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, και φιλοδοξεί να γίνει ο κατά το δυνατόν ασφαλής οδηγός για τον δικαστή, τον δικηγόρο, τον τεχνοκράτη, τον µηχανικό, τον επιχειρηµατία, τον δηµόσιο λειτουργό, τον υπάλληλο, όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µε τα διάφορα ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων. Συγχρόνως, ωστόσο, καλύπτει και τον θεωρητικό του δικαίου, αφού δίνει τα απαραίτητα ερεθίσµατα σε αυτόν για δογµατική αναζήτηση συνδυαζόµενη µε την πρακτική εφαρµογή.
Το όλο έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις αντίστοιχους τόµους, από τους οποίους ο παρών πρώτος αφορά αποκλειστικά την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων κατά τον ν. 4412/2016, καθώς και την έννοµη προστασία, διοικητική και δικαστική, στο προσυµβατικό στάδιο, δηλαδή τόσο ενώπιον της ΑΕΠΠ όσο και ενώπιον των δικαστηρίων της διοικητικής δικαιοσύνης (Συµβουλίου της Επικρατείας και ∆ιοικητικών Εφετείων), στα οποία συγκεντρώνεται η δικαιοδοτικά ενοποιηµένη δικαστική έννοµη προστασία κατά το εν λόγω στάδιο.

Συνακόλουθα, το παρόν βιβλίο περιέχει κατ’ άρθρο ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 έως 128 και 345 έως 374 του ν. 4412/2016, καθώς και τα συναφή Παραρτήµατα του νόµου αυτού, και τέλος τα κείµενα των π.δ/των 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 64/4-5-2017) και 57/2017 «Οργανισµός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 88/20-6-2017). Παρατίθεται το κείµενο του ερµηνευόµενου άρθρου του ν. 4412/2016, η ειδική βιβλιογραφία, αν υπάρχει, οι σχετικές διατάξεις άλλων νοµοθετηµά-των και πίνακας περιεχόµενων κατά ενότητες, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, µε τίτλο και αρίθµηση. Μετά ακολουθούν τα ερµηνευτικά σχόλια µε αναφορές στη νοµολογία και τη θεωρία, στην δεύτερη στο µέτρο που απαιτείται, καθώς και στις αντίστοιχες ή παρόµοιες µε την ερµηνευόµενη διατάξεις του προγενέστερου καθεστώτος.

 

Από τις εκδόσεις Σάκκουλα 

thumbnail

 

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.