Ανακοίνωση

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων έξι (6) συνεργατών για την κάλυψη
εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ελληνικό Δημόσιο.