Ανακοίνωση – «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης»

Ανακοίνωση

Αθήνα, Τρίτη  1/11/2022

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων πέντε (5) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α1 Συντονιστής εργασιώνΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
Α2Ομάδα τεκμηρίωσηςΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΔΕΒΕΤΖΗ
Α2Ομάδα τεκμηρίωσηςΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΤΣΑΡΗ
Β1Ομάδα μεταδεδομένωνΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ
Β1Ομάδα μεταδεδομένωνΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης κατά του πίνακα επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΙΜΚ στην παραπάνω διεύθυνση. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.