ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προτίθεται να προσλάβει προσωπικό διαχείρισης κοινού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της περιόδου 2020-2021. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

– Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής)
– άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
– καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2)
– καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
– άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού
– ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού
– δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεως. Θα ληφθεί υπ` όψιν προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία.