Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, απευθύνει ειδική πρόσκληση με σκοπό την έκτακτη επιχορήγηση, με ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ), που δραστηριοποιούνται στο χώρο του σύγχρονου Πολιτισμού, χωρίς να ζητείται η υλοποίηση πολιτιστικής δράσης.

Δικαίωμα υποβολής έχουν φορείς, οι οποίοι:

  1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (έως και 30/04).
  2. Έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων σύγχρονου Πολιτισμού  (εξαιρούνται λαϊκός πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, ΑΜΚΕ που έχουν προκύψει από συνεργασίες Δήμων).
  3. Εμφανίζουν δραστηριότητα τα τρία τελευταία έτη, η οποία ελέγχεται με βάση τους καλλιτεχνικούς απολογισμούς που έχουν υποβληθεί στο Μητρώο.

Σημειώνεται ότι νεοϊδρυθείσες ΑΜΚΕ διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση χωρίς να πληρούν την τρίτη προϋπόθεση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουνίου 2020. 

Ευχόμαστε αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη στήριξη των καλλιτεχνών οι οποίοι βάλλονται ιδιαίτερα από τις πρόσφατες πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3329